Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termalica®

Wytrzymałość na sciskanieWytrzymałość na ściskanie – jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom ściskającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na przyłożeniu obciążenia, którego konsekwencją jest przybliżenie cząstek ciała do siebie. Wartość liczbowa tej wytrzymałości stanowi iloraz siły ściskającej, która spowodowała zniszczenie struktury materiału i powierzchni, na którą działa siła ściskająca.

wytrzymałość na ściskanie termalica

⇒ Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termalica zgodnie z normą PN-EN 772-1.


Gęstość objętościowa bloczków Termalica®

Gęstość objętościowa – wyraża stosunek masy do objętości wraz z zawartymi w minerale porami (pustkami).

gestość objętościowa termalica

Odporność ogniowa bloczków Termalica®

Odporność ogniowa termalicaBeton komórkowy Termalica jest materiałem budowlanym niepalnym, spełniającym kryteria i wymagania najbezpieczniejszej Euroklasy A1. Bezpieczeństwo pożarowe budynku zależy od zdolności obiektu do spełnienia w ustalonym czasie określonych wymagań odporności ogniowej. Odporność ogniową obiektu budowlanego określa się ze względu na trzy podstawowe kryteria: nośności (R), izolacyjności (I ) oraz szczelności (E).
Klasyfikację odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego w zależności od ich grubości i poziomu obciążenia określa norma PN-EN 1996-1-2:2010 „Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-2: Reguły ogólne-Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”. Klasyfikacja ogniowa obejmuje ściany nośne oraz nienośne z uwzględnieniem maksymalnej smukłości, wykonane z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego, które spełniają wymagania normy PN-EN 771-4:2004.

odporność ogniowa termalica

⇒ Klasyfikacja odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego Termalica wg normy PN-EN 1996-1-2:2010


Izolacyjność akustyczna i ochrona przed hałasem – Termalica®

izolacja akustycznaIzolacyjność akustyczna to zdolność do tłumienia dźwięków powietrznych. Zależy ona od masy materiału, jego budowy wewnętrznej oraz od grubości i rodzaju warstw przegrody.
Jednorodna i porowata struktura betonu komórkowego wykazuje co najmniej o 2 dB lepszą izolacyjność akustyczną od innych konstrukcyjnych materiałów budowlanych o porównywalnym ciężarze własnym.

izolacyjnosc-akustyczna-rw

⇒ Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RW ścian z elementów z betonu komórkowego murowanych na cienką spoinę.
⇒ Wartości dotyczą ścian obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10 mm, jednak grubości ścian podano bez tynku.

izolacyjność akustyczna termalica

⇒ Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R ścian z elementów z betonu komórkowego murowanych na cienką spoinę (ściany wewnętrzne).
⇒ Wartości dotyczą ścian obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10 mm, jednak grubości ścian podano bez tynku.

izolacyjność akustyczna termalica

⇒ Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R ścian z elementów z betonu komórkowego murowanych na cienką spoinę (ściany zewnętrzne).
⇒ Wartości dotyczą ścian obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10 mm, jednak grubości ścian podano bez tynku.


Właściwości termoizolacyjne bloczków Termalica®

izolacyjność cieplnaO właściwościach termoizolacyjnych betonu komórkowego decyduje jego porowata struktura, która powstaje w wyniku wytworzenia się w mieszance betonowej pęcherzyków gazu, czyli komórek, a także gęstość objętościowa. Współczynnik U określa przenikanie ciepła przez przegrody termiczne. Im mniejszy jest współczynnik, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody.

izolacja cieplna termalica

⇒ Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] dla λD10 dla bloczków Termalica®